Serbia në ALARM! Zbulohet Vendimi I Kurtit Që e Detyron Serbinë Ta Njoh Kosovën

Violeta Haxholli nga KDI, ka thënë se vendosja e re ciprocitetin për Serbinë nga qeveria e Kosovës në de tyrë, është çmim me i lartë se ta ksa.

Ajo ka thënë se çmi mi i re ciprocitetit do të jetë njohja e Kosovës nga Serbia.

Haxholli në një postim në Fa cebook, ka theksuar se nëse zb atohet re ciprociteti i plotë, Serbia mund të me eks portojë mallra në Kosovë, vetëm nëse i njeh dokumentet dhe ce rtifikatat tregtare RKS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *